Polityka prywatnościKlauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Andrzej Latuszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AL. F.H. Andrzej Latuszewski, ul. Wiązowa 1C m. 3 62-002 Suchy Las, NIP: 9720110508 (dalej również jako ,,ADO”).

2. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 602 322 662, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail: al@salonpilkarski.p) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki Twoje dane osobowe przetwarzamy?

ADO przetwarza dane wskazane w formularzu zamówienia, tj.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu i adres mail, a także numer rachunku bankowego w przypadku płatności przelewem.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

ADO przetwarza dane osobowe w celu:
- wykonywania świadczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
- sprzedaży Produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
- windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
- obroną przed roszczeniami Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
- marketingu własnych usług i produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
- obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
- wystawiania faktur oraz przyjmowanie płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego)
- realizacji próśb Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
- kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda);
- przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną - zgoda).

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO oraz agenci i przedstawiciele handlowi ADO, a także firmy kurierskie oraz biura rachunkowe, za pomocą których ADO dostarczać będzie produkty do Klienta. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

6. Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych wynosi:
- dane podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane jest przez okres posiadania konta w serwisie internetowym;
- dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami;
- dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

W przypadkach prawem przewidzianych osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt w celu przedstawienia propozycji zawarcia umowy, a także uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży Produktów.

10. Informacje dodatkowe

- ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
- ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.